Regulamin serwisu

„Klub Muzyczny Eski”

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Accorp Sp. z o.o.

I. Definicje

Adres Poczty Elektronicznej – indywidualny adres poczty elektronicznej Klubowicza wskazany w formularzu rejestracji lub zaktualizowany w profilu na Koncie.

Ankieta – kwestionariusz zawierający zestaw pytań udostępniony Klubowiczowi do wypełniania w celu przeprowadzania badania przez Organizatora (tzw. część badawcza Ankiety) oraz pytanie lub zadanie konkursowe, udostępnione po należytym wypełnieniu części badawczej Ankiety.

Ankieta badawcza – kwestionariusz zawierający zestaw pytań udostępniony Klubowiczowi do wypełniania w celu przeprowadzania badania przez Organizatora i nie zawierający innych elementów.

Konto – konto Klubowicza generowane w Klubie przy pierwszym logowaniu.

Organizator - ACCORP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, (04-190 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322777, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, nr NIP 113-277-52-82.

Klub – serwis internetowy pod nazwą „Klub Muzyczny Eski” znajdujący się pod adresem www.muzycznyklub.eska.pl umożliwiający Klubowiczowi branie udziału w badaniu oraz Konkursie przeprowadzanym drogą elektroniczną przez Organizatora.

Konkurs – konkurs organizowany dla Klubowiczów na podstawie Regulaminu oraz zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – dobrowolny proces opisany w pkt. IV Regulaminu, polegający w szczególności na udostępnieniu w Klubie wyszczególnionych w kwestionariuszu rejestracyjnym danych Klubowicza, akceptacji warunków Regulaminu, udzieleniu zezwolenia na przesyłanie drogą elektroniczną Zaproszeń oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 730 ).

Klubowicz – osoba fizyczna będąca członkiem Klubu, która spełnia warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i która dokonała Rejestracji.

Uczestnik – Klubowicz, który bierze udział w danej Fazie Konkursu.

Zaproszenie – wiadomość przesłana Klubowiczom przez Organizatora na Adres Poczty Elektronicznej, która zawiera informacje wskazane w Regulaminie.

II. Zasady ogólne

1. Serwis internetowy prowadzony jest pod nazwą „Klub Muzyczny Eski”.

2. Regulamin określa warunki prowadzenia przez Organizatora badań za pośrednictwem Ankiet, Ankiet badawczych oraz Konkursu i Programu (w rozumieniu części VIIIA Regulaminu) w ramach Klubu.

3. Organizator niniejszym oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie Klubem, a także prawidłowe przeprowadzenie badań, Konkursu i Programu.

4. Klub prowadzony jest od dnia 15 grudnia 2016r. przez czas nieoznaczony. W ramach Klubu Organizator przeprowadza wśród Klubowiczów badania za pośrednictwem Ankiet lub Ankiet badawczych.

5. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Rejestracja w Klubie, uczestnictwo w Konkursie oraz uczestnictwo w Programie są dobrowolne.

7. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Klubowiczów za Rejestrację, udział, czy rezygnację z uczestnictwa w Klubie, Konkursie lub Programie.

III. Warunki uczestnictwa w Klubie

1. Klubowiczem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  a) ukończyła w chwili Rejestracji co najmniej 16 lat, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;

  b) posiada Adres Poczty Elektronicznej;

  c) posiada dostęp do Internetu za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub przenośnego z zainstalowaną najnowszą wersją wybranej przeglądarki internetowej;

  d) dokona Rejestracji w Klubie zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

2. Z chwilą dokonania Rejestracji, o której mowa w pkt. IV Regulaminu osoba staje Klubowiczem.

3. Klubowiczem może być także osoba niepełnoletnia, która w chwili Rejestracji ukończyła lat 13. W takim przypadku warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podanie przez taką osobę aktualnego numeru telefonu do opiekuna prawnego oraz numeru jego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te będą wykorzystane w celu potwierdzenia uzyskania przez niepełnoletniego zgody jego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Klubie na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku braku potwierdzenia zgody, Organizator odmawia Rejestracji osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, bądź usuwa jej Konto, co wiąże się z utratą statusu Klubowicza i/ lub Uczestnika.

4. Klubowiczami nie mogą być:

  a) pracownicy lub stali współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina;

  b) pracownicy innych podmiotów świadczących usługi badawcze i/lub posiadające lub prowadzące internetowe panele badawcze na zlecenie podmiotów trzecich;

  c) osoby zajmujące się profesjonalnie działalnością w branży muzycznej, w szczególności twórcy i wykonawcy utworów muzycznych, agenci twórców lub wykonawców, menagerowie, oraz inne osoby zajmujące się produkcją muzyczną;

  d) pracownicy lub stali współpracownicy stacji radiowych;

  e) osoby, których Konta zostały usunięte przez Organizatora z Klubu;

  f) osoby, które usunęły swoje Konto z Klubu.

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Organizator może udzielić zezwolenia na uczestnictwo w Klubie osoby, o której mowa w ust. 4 powyżej na jej wniosek.

IV. Rejestracja

1. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III Regulaminu, staje się Klubowiczem w chwili dokonania skutecznej Rejestracji na zasadach określonych w niniejszym pkt. IV Regulaminu.

2. Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:

  a) Wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.muzycznyklub.eska.pl;

  b) Zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego warunków poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;

  c) Wyrażeniu zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych, w szczególności Zaproszeń na Adres Poczty Elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;

  d) Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;

e) Uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Klubie, w przypadku i zgodnie z postanowieniami pkt. III ust. 3 Regulaminu.

3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 2, Organizator przesyła na Adres Poczty Elektronicznej wiadomość potwierdzającą prawidłową Rejestrację.

4. Rejestrację uważa się za skuteczną z chwilą doręczenia Klubowiczowi wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. Ten sam Klubowicz może dokonać Rejestracji tylko jeden raz oraz może posiadać tylko jedno Konto w Klubie, chyba że Organizator zezwoli Klubowiczowi na ponowną rejestrację bądź posiadanie dodatkowego Konta.

6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Klubowicza zamieszczonych w formularzu rejestracji, w tym również danych dotyczących, numeru telefonu kontaktowego oraz Adresu Poczty Elektronicznej.

V. Oświadczenia

1. Poprzez dokonanie Rejestracji, a w szczególności poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu, Klubowicz:

  a) oświadcza, że wszelkie dane udostępnione Organizatorowi, a w szczególności dane podane przy wypełnianiu formularza rejestracji są zgodne z faktycznym i prawnym stanem rzeczy, aktualne oraz dotyczą wyłącznie osoby Klubowicza;

  b) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunki.

2. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem podmiotów trzecich za szkody lub krzywdy wynikające z podania przez Klubowicza danych dotyczących osób trzecich, a także za udostępnianie informacji na temat osób trzecich. Klubowicz, który podał Organizatorowi dane bądź informacje dotyczące osób trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec nich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej.

3. Klubowicz poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu przy Rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora zaproszeń do dobrowolnego uzupełnienia/poszerzania zakresu danych dotyczących Klubowicza (w tym danych osobowych), w celu ustalenia bardziej szczegółowego profilu Klubowicza. Klubowicze, którzy uzupełnią dodatkowe dane, mogą otrzymywać większą liczbę Zaproszeń.

VI. Obowiązki

1. Klubowicz zobowiązany jest zarządzać informacjami, w tym swoimi danymi osobowymi, w szczególności dokonywać aktualizacji tych danych.

2. Klubowicz będący Uczestnikiem Konkursu lub uczestniczący w Programie, zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania Ankiet oraz Ankiet badawczych, a także udzielania przemyślanych, rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania umieszczone w Ankietach oraz Ankietach badawczych.

3. Zabronione jest używanie automatycznych sposobów wypełniania Ankiet oraz Ankietach badawczych.

4. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że prawa do wszelkiej zawartości zamieszczonych w Klubie, w tym w szczególności do wszelkich prezentowanych treści, formularzy Ankiet, Ankiet badawczych, zestawień i baz danych, przysługują Organizatorowi, oraz że jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub udostępnianie zawartości Klubu stanowi naruszenie jego praw, w tym praw autorskich, i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5. Klubowicz nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać zawartości zamieszczonych w Klubie, tj. w szczególności baz danych, wyników Konkursu, Ankiet, Ankietach badawczych i innych treści udostępnionych w Klubie, lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

VI A. Konkurs

1. W ramach Konkursu organizowane są ograniczone czasowo edycje Konkursu dalej zwane „Edycjami”. O terminie rozpoczęcia i zakończenia Edycji Organizator każdorazowo informuje w Klubie.

2. Organizator powiadomi Klubowiczów z należytym wyprzedzeniem o terminach kolejnych Edycji Konkursu, jeżeli będą organizowane. W razie odmiennych postanowień, do kolejnych edycji Konkursu stosuje się postanowienia Regulaminu.

3. Konkurs jest organizowany w Internecie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pośrednictwem Klubu.

VII. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu jest Klubowicz, który otrzymał Zaproszenie do udziału w danej Fazie Konkursu oraz wypełnił należycie część badawczą Ankiety. Klubowicz staje się Uczestnikiem w chwili ukończenia należytego wypełnienia części badawczej Ankiety.

2. Przez należyte wypełnienie części badawczej Ankiety uważa się w szczególności:

  a) Kompletne uzupełnienie wszelkich miejsc przeznaczonych na odpowiedzi w części badawczej danej Ankiecie (chyba że w danym miejscu dopuszczona jest opcjonalność odpowiedzi);

  b) Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie samodzielnie, rzetelnie i starannie, zgodnie z prawdą, spójnych logicznie oraz bez użycia jakichkolwiek środków technicznych powodujących automatyczne wypełnianie Ankiety lub pozbawionych sensu wypowiedzi (np. ciągów przypadkowych znaków).

3. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe lub wykonanie zadania konkursowego. Pytanie lub zadanie konkursowe udostępnione będzie Uczestnikowi wraz z przystąpieniem do danej Fazy Konkursu.

5. Zaproszenia do danej Fazy Konkursu będą przesyłane Klubowiczom wybranym z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów celowych dla danej Ankiety np. kryterium demograficznego. Kryteria doboru Klubowiczów do poszczególnych Faz Konkursu są zmienne i zależą każdorazowo od potrzeb i celów badawczych Organizatora. Poprzez rejestrację w Klubie, Klubowicz nie nabywa prawa do otrzymania żadnej minimalnej ilości Zaproszeń i w związku z tym Klubowiczowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.

6. Zaproszenie zawiera informacje m.in. o temacie badania, nagrodzie dla zwycięzcy danej Fazy Konkursu, czas trwania Fazy Konkursu a także link do strony WWW, na której umieszczona jest Ankieta.

7. Organizator zastrzega, iż Zaproszenia do wypełnienia niektórych Ankiet w ramach Klubu mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Organizator uzależnia dopuszczenie Klubowicza do wypełnienia części badawczej Ankiety i tym samym do uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku podstawą dopuszczenia do wypełnienia części badawczej Ankiety, oprócz otrzymania Zaproszenia, jest kwalifikacja Klubowicza na podstawie jego odpowiedzi udzielonych na określone pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator poinformuje Klubowicza o braku możliwości wypełnienia części badawczej Ankiety w przypadku niespełnienia przez Klubowicza wymaganych kryteriów.

8. Wysłanie Klubowiczowi Zaproszenia nie gwarantuje mu możliwości wypełnienia części badawczej Ankiety m.in. ze względu na możliwość stosowania przez Organizatora progów liczbowych odnośnie respondentów wypełniających daną Ankietę. W przypadku osiągnięcia przeznaczonego progu liczbowego, dostęp do części badawczej Ankiety zostaje zablokowany, tym samym Klubowicz, który nie wypełnił części badawczej Ankiety nie ma możliwości przystąpienia do danej Fazy Konkursu.

9. Zaproszenia mogą zostać wysłane Klubowiczom przez cały czas trwania danej Fazy Konkursu. Organizator poinformuje w Zaproszeniu o ostatecznym terminie wypełnienia części badawczej Ankiety.

VIII. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Nagroda przyznawana jest w każdej Fazie Konkursu Uczestnikowi spośród wszystkich Uczestników danej Fazy Konkursu. Nagrodę w każdej z Faz Konkursu otrzymuje Uczestnik, który w danej Fazie Konkursu przedstawił najlepszą, tj. najciekawszą, najbardziej kreatywną i trafną w ocenie komisji Konkursowej odpowiedź na pytanie lub pracę jako zadanie konkursowe. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora w każdej Fazie Konkursu. Za najlepszą odpowiedź na pytanie lub – odpowiednio – najlepszą pracę uważa się taką odpowiedź lub – odpowiednio – pracę, która uzyska od Komisji Konkursowej najwyższą łączną ocenę.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wypełnienia badawczej części Ankiety, Uczestnik zostaje wykluczony z danej Fazy Konkursu oraz traci prawo do nagrody w danej Fazie Konkursu, a także może utracić status członka Klubu. Organizator poinformuje Uczestnika o stwierdzonych wadach Ankiety poprzez wysłanie informacji na Adres Poczty Elektronicznej.

3. Organizator ogłasza wyniki danej Fazy Konkursu w terminie tygodnia od zakończenia danej Fazy Konkursu, poprzez rozesłanie informacji na Adresy Poczty Elektronicznej Uczestników danej Fazy Konkursu.

4. Organizator powiadomi zwycięzcę Fazy Konkursu o przyznanej nagrodzie i o sposobie jej wydania w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej. Zwycięzca jest zobowiązany do podania swoich danych adresowych celem wydania nagrody. Zwycięzca odpowiada za poprawność podania ww. danych.

5. Koszt wysyłki nagrody do nagrodzonego Uczestnika pokrywa Organizator.

6. Każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi przysługuje nagroda dodatkowa w wysokości 11,11% ceny rynkowej nagrody. Nagroda podlegająca wydaniu lub – odpowiednio – wypłacie na rzecz nagrodzonego Uczestnika zostanie pomniejszona o podatek od nagród naliczony od łącznej wartości nagród podlegających wydaniu lub – odpowiednio – wypłacie, na rzecz nagrodzonego Uczestnika.

VIIIA. Program

1. Każdy z Klubowiczów ma prawo wziąć udział w Programie. Udział w Programie możliwy jest poprzez wypełnianie Ankiet badawczych w odpowiedzi na Zaproszenia wysyłane przez Organizatora oraz zbieranie punktów przyznawanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uprawniających do wzięcia udziału w konkursach wiedzy. Pozytywne zaliczenie konkursu wiedzy uprawnia do otrzymania nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Klubowicz wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na Adres Poczty Elektronicznej Zaproszeń w ramach Programu.

3. Zaproszenia będą przesyłane Klubowiczom wybranym z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów celowych dla danej Ankiety badawczej np. kryterium demograficznego, terytorialnego, kryterium wieku, i innych. Kryteria doboru Klubowiczów na potrzeby Ankiet badawczych są zmienne i zależą każdorazowo od potrzeb i celów badawczych Organizatora. Poprzez rejestrację w Klubie i udział w Programie, Klubowicz nie nabywa prawa do otrzymania żadnej minimalnej liczby Zaproszeń do wypełnienia Ankiet badawczych i w związku z tym Klubowiczowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Zaproszenie zawiera informacje m.in. o temacie badania, szacunkowym czasie niezbędnym dla wypełnienia Ankiety badawczej, dacie zakończenia badania, po którym Ankieta badawcza nie będzie dostępna, a także link do strony WWW, na której umieszczona jest Ankieta badawcza.

5. Organizator zastrzega, iż Zaproszenia do wypełnienia niektórych Ankiet badawczych w ramach Klubu mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Organizator uzależnia dopuszczenie Klubowicza do wypełnienia części Ankiety badawczej. W takim przypadku podstawą dopuszczenia do wypełnienia Ankiety badawczej, oprócz otrzymania Zaproszenia, jest kwalifikacja Klubowicza na podstawie jego odpowiedzi udzielonych na określone pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator poinformuje Klubowicza o braku możliwości wypełnienia Ankiety badawczej w przypadku niespełnienia przez Klubowicza wymaganych kryteriów.

6. Wysłanie Klubowiczowi Zaproszenia nie gwarantuje mu możliwości wypełnienia Ankiety badawczej m.in. ze względu na możliwość stosowania przez Organizatora progów liczbowych odnośnie respondentów wypełniających daną Ankietę badawczą. W przypadku osiągnięcia przeznaczonego progu liczbowego, dostęp do Ankiety badawczej zostaje zablokowany, tym samym Klubowicz, który nie wypełnił Ankiety badawczej nie ma możliwości jej wypełnienia.

7. Zaproszenia mogą zostać wysłane Klubowiczom przez cały czas trwania Programu. Organizator poinformuje w Zaproszeniu o ostatecznym terminie wypełnienia Ankiety badawczej.

8. Program będzie realizowany od dnia 02.11.2017 r. do odwołania przez Organizatora. Organizator poinformuje o odwołaniu Programu z 30-dniowym wyprzedzeniem.

9. Za należyte wypełnienie Ankiety badawczej Klubowicz otrzymuje punkty. Liczbę punktów możliwą do uzyskania za wypełnienie danej Ankiety badawczej określać będzie Zaproszenie do jej wypełnienia. Każdą z Ankiet badawczych można wypełnić 1 raz. Punkty dodawane są do salda punktowego danego Klubowicza niezwłocznie po należytym wypełnieniu Ankiety badawczej. Organizator przechowuje informacje o wszystkich otrzymanych punktach w Konkursie na Koncie Klubowicza. Klubowicz może stale sprawdzać stan posiadanych punktów po zalogowaniu się na swoje Konto w Panelu. Postanowienia VII ust. 2 stosuje się odpowiednio do Programu.

10. Klubowicz ma prawo wymiany punktów na nagrodę spośród nagród zaoferowanych przez Organizatora pod warunkiem pozytywnego zaliczenia konkursu wiedzy. W celu wzięcia udziału w konkursie wiedzy Klubowicz musi wybrać nagrodę z liczbą punktów mieszczącą się w ogólnej puli punktów zgromadzonych przez Klubowicza oraz po przekierowaniu na stronę z pytaniami konkursowymi, odpowiedzieć na te pytania. Konkurs wiedzy obejmować każdorazowo będzie trzy pytania. Prawidłowa odpowiedź na co najmniej jedno z nich oznacza pozytywne rozstrzygnięcie konkursu wiedzy i uprawnia Klubowicza do otrzymania nagrody na zasadach określonych poniżej.

11. Każdej z tych nagród została przypisana określona liczba punktów. Lista nagród wraz z przypisaną im liczbą punktów publikowana jest pod adresem www https://muzycznyklub.eska.pl/katalog (zwana dalej „Listą nagród”). Lista nagród wskazuje także termin dostępności poszczególnych nagród albo wskazanie, że dana nagroda dostępna jest do wyczerpania zapasów. Po upływie terminu dostępności lub – odpowiednio – wyczerpaniu zapasu, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia danej nagrody na Liście nagród, jakkolwiek Organizator ma prawo ponownego umieszczenia takiej samej nagrody na Liście. W przypadku braku dostępności nagrody z uwagi na upływ terminu lub wyczerpanie zapasu, wybór tej nagrody przez Klubowicza nie będzie możliwy. Organizator ma prawo uzupełniania Listy nagród o kolejne nagrody.

12. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Organizator może wstrzymać oferowanie danej nagrody lub wycofać daną nagrodę z Listy nagród w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:

  a) jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Klubowiczów lub innych osób (np. jeśli nagroda okaże się produktem niebezpiecznym);

  b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;

  c) jeżeli oferowanie danej nagrody może godzić w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej.

W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymanie oferowania nagrody zostanie ogłoszone na stronie www https://muzycznyklub.eska.pl/katalog niezwłocznie po powzięciu przez Organizatora wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie oferowania nagrody.

13. Po uzyskaniu nagrody, liczba punktów odpowiadająca danej nagrodzie zgodnie z Listą nagród zostaje odjęta od salda punktowego nagrodzonego Klubowicza. Nie ogranicza to Klubowicza w możliwości uzyskania kolejnych punktów poprzez wypełnianie kolejnych Ankiet badawczych i ponownego udziału w konkursie wiedzy oraz zdobyciu nagrody – na zasadach opisanych powyżej.

14. Organizator przesyła nagrodę nagrodzonemu Klubowiczowi w terminie 35 dni od dnia pozytywnego zaliczenia przez Klubowicza konkursu wiedzy. Koszt wysyłki nagrody do nagrodzonego Klubowicza pokrywa Organizator.

15. Każdemu nagrodzonemu Klubowiczowi przysługuje nagroda dodatkowa w wysokości 11,11% ceny rynkowej nagrody. Nagroda podlegająca wydaniu lub – odpowiednio – wypłacie na rzecz nagrodzonego Klubowicza zostanie pomniejszona o podatek od nagród naliczony od łącznej wartości nagród podlegających wydaniu lub – odpowiednio – wypłacie na rzecz nagrodzonego Klubowicza.

IX. Licencje

1. Klubowicz poprzez udostępnienie Organizatorowi wszelkich treści w Ankietach (w tym w zakresie odpowiedzi na pytanie Konkursowe lub stanowiących zadanie Konkursowe) oraz Ankietach badawczych (dalej „Treści”):

<  1.1 oświadcza, że jest autorem Treści, oraz posiada pełne prawa autorskie do korzystania z nich, w tym także jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na warunkach określonych w pkt. 1.2. poniżej.

  1.2. Klubowicz udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia sublicencji, uprawniającej Organizatora do korzystania Treści poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach WWW, odtworzenie lub wykonanie w stacjach radiowych lub telewizyjnych, również wykorzystanie w celach reklamowych lub w celach promocji Organizatora lub jego klientów, w szczególności Klubu Eski, radia Eski, przez czas nieoznaczony. Klubowicz zezwala również w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie do korzystania z opracowań Treści, w szczególności z ich fragmentów dowolnie wybranych, lub włączonych do innych utworów. Udzielenie licencji i zezwolenia następuje z chwilą udostępnienia Treści Organizatorowi.

  1.3. wszelkie wizerunki osób przedstawionych w Treściach są wizerunkami Klubowicza, dotyczą wyłącznie jego osoby i udziela on Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie na stronach WWW, udostępnienie w stacjach telewizyjnych, również w celach reklamowych lub w celu promocji Organizatora lub jego klientów, przez czas nieoznaczony.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez Klubowicza, lub za publiczne udostępnienie przez Klubowicza nieprawdziwych danych albo danych lub wizerunku osoby trzeciej, a także za udostępnianie Treści, których nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt. 1.2 powyżej. Klubowicz, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub Treści, której nie jest autorem lub odnośnie której nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt. 1.2. powyżej ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora lub jego klientów, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń lub zezwoleń udzielonych w niniejszym pkt. IX Regulaminu.

X. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące uznania wadliwości Ankiet lub Ankiet badawczych przez Organizatora Klubowicz składa w formie wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną na adres Organizatora muzyczny.klub@eska.pl lub pisemnie na adres Accorp Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać: tytuł "Reklamacja " imię, nazwisko Uczestnika, adres i adres e-mail, pod którym zarejestrowano konto w Klubie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Złożone przez Klubowiczów reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

4. Klubowicze zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

XI. Przypadki usunięcia Konta przez Organizatora, rezygnacja z uczestnictwa

1. Organizator ma prawo usunąć Konto Klubowicza z Klubu i tym samym wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub – odpowiednio – Programu, w następujących przypadkach:

  a) Bierności Klubowicza, tj. braku odpowiedzi na 10 kolejnych Zaproszeń Organizatora. Przez ”odpowiedź” rozumie się udział w Ankiecie lub w Ankiecie badawczej.

  b) W przypadku naruszania następujących postanowień Regulaminu: pkt. III, pkt. V ust. 2 i 3 , VI, oraz XII ust. 3 i 4.

2. Klubowicz w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie poprzez usunięcie swojego Konta.

3. W przypadku usunięcia Konta, Organizator w ciągu 60 dni usunie ze swoich baz wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Klubowicza.

4. Wraz z usunięciem Konta wygasa status Klubowicza.

XII. Polityka Prywatności

1. Na Adres Poczty Elektronicznej będą przesyłane jedynie Zaproszenia do udziału w Ankiecie lub w Ankiecie badawczej oraz informacje bezpośrednio związane z Klubem.

2. Organizator korzysta z plików cookies w celach badawczych oraz poprawnego działania Panelu, na zasadach określonych w Klubie.

3. Klubowicz zobowiązany jest do zachowania w poufności, szczególnie w zakresie tematyki Ankiet i Ankiet badawczych oraz treści kwestionariusza Ankiet i Ankiet badawczych, a także udzielonych przez niego odpowiedzi.

4. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie i/lub upublicznianie Ankiet i Ankiet badawczych lub zbiorowe wypełnianie Ankiet i Ankiet badawczych.

XIII. Regulamin

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, ulepszenia Klubu, Programu lub Konkursu bądź wprowadzenia nowych opcji. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej Klubu, w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie oraz poprzez informację wysłaną przez Organizatora do Klubowiczów na Adres Poczty Elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wcześniejszego zakończenia Konkursu w trakcie jego trwania. O odwołaniu lub o wcześniejszym zakończeniu Konkursu Organizator niż powiadomi w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.

4. Po ogłoszeniu informacji o zmianach w Regulaminie, Klubowicz powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż udział Klubowicza w Ankiecie lub – odpowiednio – Ankiecie badawczej, po ogłoszeniu o zmianach, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Klubowicza.

5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Klubowicz powinien powstrzymać się od zalogowania do Konta i niezwłocznie powiadomić Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie, albo niezwłocznie zalogować się na swoje Konto i kliknąć button „Usuń” potwierdzając identyfikację Konta podlegającego usunięciu adresem mailowym Klubowicza podanym przy rejestracji.

6. Niezależnie od powyższego, Klubowicz ma prawo usunąć Konto w dowolnym momencie. Usunięcie Konta wiąże się z utratą całej puli zgromadzonych punktów w Programie.

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.